ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

វី-ធីស៊ី រៀល អ៊ីស្ទេត មានអចលនទ្រព្យជាច្រើនសម្រាប់លក់ និងជួលនៅក្រុងសៀមរាប ភ្នំពេញ និងក្រុងព្រះសីហនុ -ល-។
យើងបានផ្តល់សេវាកម្មដោយមិនគិតថ្លៃដល់អតិថិជន ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល និងទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជន។

ក្រុមការងាររបស់យើងបំពេញសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងភាពស្មោះត្រង់។