ការពិគ្រោះយោបល់អំពីអចលនទ្រព្យ

វី-ធីស៊ី រៀលអ៊ីស្ទេត មានផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ជូនអតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងព្រះសីហនុជាដើម។

យើងនឹងផ្តល់យោបល់ជូនដល់អតិថិជនអំពីរបៀបក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធស្របច្បាប់ ជាពិសេសសម្រាប់ជនបរទេស និងពិគ្រោះ
តម្លៃទីផ្សារដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិនិយោគ។