ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

វី-ធីស៊ី រៀលអ៊ីស្ទេត មានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរហ័សសម្រាប់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ រាល់ពេលដែលលោកអ្នកមានតម្រូវការទិញឬលក់។ ដើម្បីជួលសម្រួលដល់ដំណើរការនេះ ឯកសារតម្រូវចាំបាច់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងាររបស់យើង ដោយស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវ។