ការគ្រប់គ្រង​អចលនទ្រព្យ

វី-ធីស៊ី រៀលអ៊ីស្ទេត នឹងថែរក្សា និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មប្រមូលផ្តុំរបស់យើង
ថាតើអ្នកមិននៅជុំវិញឬចាកចេញពីបរទេស។ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងគ្រប់ពេល
ទំនុកចិត្ត។ យើងតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនទទួលបានភាពងាយស្រួល
ពីសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមជំនាញរបស់យើង។