ការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ

វី-ធីស៊ី រៀលអ៊ីស្ទេត តែងតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងបានត្រឹមត្រូវជាមួយក្រុមការងារជំនាញរបស់យើងសម្រាប់តម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នៅលើទីផ្សារ។
យើងបានវាយតម្លៃចំពោះស្ថានភាពទាំងអស់និងសាវតានៃទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជៀសវាងជម្លោះឬខុសច្បាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិមុនពេលបញ្ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង។
យើងផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយជំនាញស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការផ្តល់តម្លៃដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ចំពោះតម្លៃទីផ្សារទាំងមូល។ អតិថិជននឹងទទួលបានការយល់ដឹងទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងការរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់នៃសេវាកម្មរបស់យើងក្នុងការសម្រេចដ៏ចិត្តត្រឹមត្រូវ។
យើងជឿជាក់ថាការវាយតំលៃអាចជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយដោយមានការគិតពិចារណាខ្ពស់សំរាប់វិនិយោគិននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្តល់ជូនថាការធ្វើរបាយការណ៍ត្រូវធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដំណើរការទៅដោយរលូនលើកលែងតែមានករណីដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនបន្ទាប់មកយើងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗនិងជាក់ស្តែង។​